Pravidla

Grantový řád Nadace české architektury
(dále pouze „nadace“)

A. Nadační příspěvky udělené ve výběrovém řízení

1. Vyhlášení výběrového řízení
Nadační příspěvky se poskytují na základě výběrového řízení, které nadace vypisuje nejméně jedenkrát ročně. Podmínky pro udělení nadačních příspěvků jsou podrobně uvedeny v článku 9 statutu nadace.

2. Organizační zajištění
Organizační zajištění agendy nadačních příspěvků zajišťuje ředitel nadace.
Jedná se zejména o přípravu výběrového řízení, zveřejnění výsledků výběrového řízení, přípravu smluv a distribuci nadačních příspěvků.
Dále kontroluje dodržování podmínek pro udělení nadačních příspěvků během realizace projektů a řádné závěrečné vyúčtování.

3. Zveřejnění informací
Veřejnost je informována o vyhlášení a výsledku výběrového řízení prostřednictvím webových stránek nadace a v odborném tisku. Na webu jsou dále zveřejňovány průběžné informace o realizovaných projektech. Za správu webových stránek odpovídá ředitel.

4. Vyúčtování nadačních příspěvků
Na březnovém zasedání správní řady ředitel předkládá přehled o vyúčtování nadačních příspěvků a o realizovaných projektech minulého roku. Součástí předaného vyúčtování nadačních příspěvků je vyhodnocení projektu žadatelem – realizátorem, včetně předání požadovaných informací uvedených v Dohodě o udělení nadačního příspěvku tj.:
– pozvánka, katalog, publikované recenze, fotodokumentaci projektu, informace o počtu návštěvníků v případě výstavy, přednášky či workshopu
– elektronickou anotaci publikace s titulní stránkou, 2 ks publikace, publikované recenze, informace o počtu prodaných ks po půl roce vydání publikace v případě publikace.
Pokud není projekt v daném roce realizován, je žadatel povinen k tomuto datu předložit žádost o prodloužení termínu realizace projektu s řádným zdůvodněním odkladu.

5. Prodloužení termínu realizace projektu
O prodloužení termínu realizace projektu rozhoduje správní rada dle tohoto doporučení:
5.1. Nadační příspěvky udělené v daném roce mohou být prodlouženy do roku dalšího.
5.2. Pokud nedojde k realizaci projektu ani v tomto roce, může být nadační příspěvek prodloužen s definitivní platností ještě do dalšího roku, ale jen v případě, pokud žadatel prokazatelně předloží, že již probíhá realizace projektu a je zajištěno její kompletní financování. Jinak bude požadováno vrácení nadačního příspěvku v plné výši.

6. Převedení nadačního příspěvku na jiný projekt
O převedení nadačního příspěvku na jiný projekt rozhoduje správní rada a je možné pouze ve výjimečných případech.

7. Mimořádné nadační příspěvky
O poskytnutí mimořádného nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti, která obsahuje všechny náležitosti jako žádosti výběrového řízení.

8. Hodnocení realizovaných projektů
Pro květnové zasedání správní rady připraví ředitel podklady k hodnocení realizovaných projektů. Na základě toho správní rada ohodnotí splnění podmínek poskytnutého nadačního příspěvku. Správní rada může ocenit mimořádný dopad projektu. Výsledky hodnocení budou sloužit pro vnitřní potřeby nadace.

B. Nadační příspěvky udělené na podporu Galerie Jaroslava Fragnera v Praze, Galerie architektury v Brně a aktivit v Ostravě
(dále pouze „GJF“ a „GAB“ a „O“)

1. GJF v Praze, GAB v Brně a aktivity v Ostravě
Jednu z hlavních priorit NČA vidí v existenci dvou architektonických galeriích – GJF v Praze a GAB v Brně a dále pak ve spolupráci s architektonickým centrem v Ostravě. Na podporu výše zmíněných aktivit uděluje nadace zvláštní nadační příspěvky, které jsou určené na výstavní program a provozní náklady.

2. O udělení těchto nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadace na základě předloženého programu galerií a aktivit ostravského centra na lednovém zasedání správní rady.

3. Nadační příspěvky jsou vypláceny pololetně na základě realizace předloženého programu.

4. Provozovatelé galerií a realizátoři programů jsou povinni nadační příspěvky vyúčtovat do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

5. Provozovatelé galerií se zároveň mohou zúčastnit každoročně vyhlášeného výběrového řízením na rozdělení nadačních příspěvků

Tento organizační předpis byl projednán na zasedání správní rady NČA dne 4.12.2013
a vstupuje v platnost tímto datem.

Nadace české architektury