29.11. 2022

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2023 v oblasti architektury

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).
Nadační příspěvky nejsou určeny na vlastní profesní činnost architektů a na provoz a aktivity veřejných škol architektury.

Částka předběžně určená k rozdělení v otevřeném výběrovém řízení je 1 000 000 Kč.

Výběrové řízení je určeno pro:
• zapsané spolky, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající
• právnické osoby založené za účelem podnikání

Žádost, která bude přijata k posouzení, musí obsahovat:
• vyplněný formulář Žádost o nadační příspěvek na rok 2023 (pouze pro podaní poštou či emailem. Pro online přihlašku není potřeba, vše vyplníte ve formuláři.)
• základní popis projektu v rozsahu maximálně 2 A4 + další přílohy dle uvážení žadatele*
• rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění
• jedno stručné odborné doporučení dle možností
• žadatelé (organizace), kteří žádají o nadační příspěvek poprvé, přiloží kopii dokladu o registraci organizace a kopii dokladu o jmenování statutárního zástupce; ostatní žadatelé doloží požadované doklady pouze v případě změny údajů
• čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů uvedených v žádosti.

* u výstavních projektů uvítáme projekty, které mohou být vystavitelné na více místech, mj. v prostorách Galerie architektury Brno

Podání žádosti:

Online formulář žádosti vyplňte na: https://nca.info/online-zadost/ .
Formulář žádosti pro zaslání mailem nebo poštou je ke stažení zde. Preferováno je podání žádosti online formulářem.

Žádost včetně příloh je třeba podat nejpozději do 4.1.2023; v případě zaslání žádosti mailem na e-mailovou adresu nca@nca.info .

Kompletní žádost lze po dohodě doručit i poštou do kanceláře NČA: Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 do stejného data, kontaktní osoba: Jana Frischová, tel.: +420 774 855 079.

Je-li žadatel příjemce nadačního příspěvku z roku 2022 (v případě prodloužení realizace projektu, z roku 2021), společně s žádostí zašle zprávu o stavu realizace tohoto příspěvku v souladu s uzavřenou smlouvou.

 

 

Výběrové řízení bude vyhodnoceno během druhého lednového týdne 2023, výsledky budou zveřejněny na webu nadace, příspěvky budou vypláceny od 1. února 2023 dle termínu realizace.

Veškeré zaslané materiály budou použity pouze pro potřeby výběrového řízení a zůstanou uchovány v archivu nadace

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.2. 2022

Výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků pro rok 2022

Finančním zdrojem nadačních příspěvků jsou výnosy z nadačního jmění. Zaslané projekty posuzují nezávislí odborníci na základě kritérií, která vycházejí především ze strategických cílů nadace.
V letošním roce se hodnocení projektů dne 3.2. 2022 zúčastnili Mgr. Martin Strakoš, Ing. arch. Michal Gabriel, Ing.arch. Tomáš Klapka, Ing. arch. Luboš Klabík a Michal Škoda.
Do výběrového řízení s žádostí o podporu se přihlásilo celkem 36 projektů. Pro rok 2022 Nadace české architektury přidělila ve veřejném výběrovém řízení 770 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že většina přihlášených projektů má vysokou kvalitu, bylo rozhodování o způsobu rozdělení podpory o to složitější. Podpořeno bylo 28 projektů.
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně prodiskutovala a schválila správní rada NČA na svém jednání dne 11. února 2022.

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VE VEŘEJNÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PRO ROK 2022
Centrum politických studií, LŠ urbanismu 2022 | 35 000 Kč
4AM, Zákoutí. Dům architektky Růženy Žertové | 20 000 Kč
ERA 21, ročník 21 | 40 000 Kč
Spolek Fiducia, Fiducia 2021 | 30 000 Kč
KRUH, Den architektury 2021 | 55 000 Kč
KRUH, Dialogy 2022 | 30 000 Kč
Veřejný sál Hraničář, Korzo pro nás | 20 000 Kč
PLAC, Tištěná architektura | 15 000 Kč
Pěstuj prostor, Pěstuj prostor 2021 | 30 000 Kč
Architectura, celoroční výstavní program 2022 | 40 000 Kč
Architectura, Umění v českém veřejném prostoru | 20 000 Kč
Architectura, Landscape festival Praha 2022 | 30 000 Kč
Prostor-architektura…., ČAR 2020-2021 | 50 000 Kč
Open House Praha, OHP 2022 | 20 000 Kč
Cosa.cz, arch.realizace 80.a 90.let – videodokumenty | 20 000 Kč
Big Boss, Architektura 58-89 | 30 000 Kč
Books&Pipes, Budování dystopie | 10 000 Kč
MUO, Architektura v procesu | 40 000 Kč
Pojďme dělat město III | 20 000 Kč
E.Pomyjová, Cítit příběh města | 20 000 Kč
PLAC, Jablonec-gablonz.nez | 10 000 Kč
Rethink Architecture: Zažij udržitelnost | 30 000 Kč
Architektky, Kulaté stoly s architektkami | 20 000 Kč
Jana Kaštánková, Lidské mraveniště | 40 000 Kč
Za Opavu, PRO(STORY) OPAVOU | 30 000 Kč
Za Opavu, Opavská cena J. M. Olbricha | 20 000 Kč
Spolek Kultura&Management, OH Brno 2022 | 20 000 Kč