24.1. 2023

Výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků pro rok 2023

Finančním zdrojem nadačních příspěvků jsou výnosy z nadačního jmění. Zaslané projekty posuzují nezávislí odborníci na základě kritérií, která vycházejí především ze strategických cílů nadace.
V letošním roce se hodnocení projektů 19. ledna zúčastnili Mgr. Martin Strakoš, Ing. arch. Tomáš Oth, Ing. Karel Zoch, Ing. arch. Milena Vitoulová a Ing.arch. Ludvík Grym.
Do výběrového řízení s žádostí o podporu se přihlásilo celkem 36 projektů. Pro rok 2023 Nadace české architektury přidělila ve veřejném výběrovém řízení 1 000 000 Kč. Podpořeno bylo 28 projektů.
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA dne 24. ledna 2023.

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VE VEŘEJNÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PRO ROK 2023
ERA 21, ročník 2023 ERA Média, s.r.o. – 45 000 Kč
Raumplan&současná architektura Architectura, z.s. – 50 000 Kč
LANDSCAPE FESTIVAL JIHLAVA 2023 Architectura, z.s. – 80 000 Kč
Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2023 Pěstuj prostor, z.s. – 34 000 Kč
Workshop Trienále SEFO´24 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. – 37 000 Kč
Opavská cena J.M. Olbricha Za Opavu, z.s. – 30 000 Kč
Architektonické realizace 80. a 90. let cosa.cz, kulturní družstvo – 30 000 Kč
ZIN CITLIVÁ MÍSTA 4AM z.s. – 20 000 Kč
Česká architektura 2021-2022 Prostor-architektura,interiér,design, o.p.s. – 55 000 Kč
Tištěná architektura PLAC, z.s. – 23 000 Kč
Jablonec – Gablonz.net PLAC, z.s. – 15 000 Kč
Výstavní program 2023 v 45 000 l Vysoké učení technické v Brně – 33 000 Kč
Architektura naživo i online Fiducia 2023 “spolek Fiducia“ – 53 000 Kč
Cena Rudolfa Eitelberga 2023 Za krásnou Olomouc, z.s. – 28 000 Kč
Rethink Architecture o udržitelných rekonstrukcích, série přednášek Rethink Architecture Institute, z.ú. – 20 000 Kč
Architektura jako práce Vysoké učení technické v Brně – 19 000 Kč
ESENCE MÍSTA 2023 Vzbuďme Vary, z.s. – 25 000 Kč
Kruh přednášky 2023 – Konečně! KRUH, z.s. – 80 000 Kč
Pojďme dělat město IV Pojďme dělat město, z.s. – 38 000 Kč
OFFCITY ARCHITEKTI 2023/RECYKLACE Offcity, z.s. – 20 000 Kč
Den architektury 2023 KRUH, z.s. – 55 000 Kč
Lidské mraveniště, neškola architektury…… Ing.arch.Kaštánková Jana – 45 000 Kč
Galerie Jaroslava Fragnera-celoroční program 2023 České vysoké učení technické v Praze – 50 000 Kč
Den architektury Opava 2023 Spolek architektury města – 20 000 Kč
ArchiKvěten 2023 Spolek architektury města – 15 000 Kč
Open House Brno 2023 Spolek Kultura&Management, z.s. – 30 000 Kč
Festival dokumentárních filmů o bydlení,… Architekti bez hranic, z.s. – 25 000 Kč
Město očima chodce Pěšky městem, z.s. – 25 000 Kč

 

 

29.11. 2022

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2023 v oblasti architektury

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).
Nadační příspěvky nejsou určeny na vlastní profesní činnost architektů a na provoz a aktivity veřejných škol architektury.

Částka předběžně určená k rozdělení v otevřeném výběrovém řízení je 1 000 000 Kč.

Výběrové řízení je určeno pro:
• zapsané spolky, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající
• právnické osoby založené za účelem podnikání

Žádost, která bude přijata k posouzení, musí obsahovat:
• vyplněný formulář Žádost o nadační příspěvek na rok 2023 (pouze pro podaní poštou či emailem. Pro online přihlašku není potřeba, vše vyplníte ve formuláři.)
• základní popis projektu v rozsahu maximálně 2 A4 + další přílohy dle uvážení žadatele*
• rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění
• jedno stručné odborné doporučení dle možností
• žadatelé (organizace), kteří žádají o nadační příspěvek poprvé, přiloží kopii dokladu o registraci organizace a kopii dokladu o jmenování statutárního zástupce; ostatní žadatelé doloží požadované doklady pouze v případě změny údajů
• čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů uvedených v žádosti.

* u výstavních projektů uvítáme projekty, které mohou být vystavitelné na více místech, mj. v prostorách Galerie architektury Brno

Podání žádosti:

Bylo ukončeno 4.1.2023

Výběrové řízení bude vyhodnoceno během druhého lednového týdne 2023, výsledky budou zveřejněny na webu nadace, příspěvky budou vypláceny od 1. února 2023 dle termínu realizace.

Veškeré zaslané materiály budou použity pouze pro potřeby výběrového řízení a zůstanou uchovány v archivu nadace