Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Nadační investiční fond

Úřad vlády České republiky vyhlásil v lednu 2001 výběrové řízení na rozdělení Nadačního investičního fondu (dále NIF) založeného v roce 1993 Fondem národního majetku ČR. Dne 12.12.2001 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 1946 výsledky výběrového řízení a tímto rozdělila mezi 64 nadací částku celkem 849,3 milionů Kč s cílem jednorázově posílit neziskový sektor.

NČA ve výběrovém řízení uspěla a dostala tak možnost navýšit nadační jmění o přidělené finanční prostředky. Správa a využití těchto prostředků je vázána Smlouvou uzavřenou mezi Fondem národního majetku ČR a NČA. Pravidelné roční výnosy je NČA povinna rozdělovat formou nadačních příspěvků v otevřeném výběrovém řízení samostatně a nezávisle na vlastních programech.
V dubnu roku 2002 získala NČA částku 15 599 000 Kč, kterou uložila do podílových listů Balancovaného fondu nadací ŽB – Trust (10 413 579 ks ) a Podílového fondu ČSOB nadační (5 200 000 ks). V březnu roku 2003 na základě dalšího odprodeje akcií z NIF získala NČA částku ve výši 5 234 000 Kč. Za výše uvedenou částku bylo nakoupeno celkem 5 173 981 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací ŽB – Trust a byla podána žádost o navýšení nadačního jmění, tak jak je požadováno ve smlouvě s Fondem národního majetku, na Městský soud v Praze. Usnesením Městského soudu F 40812/2003 ze dne 2.5.2003 však byla žádost o navýšení zamítnuta. Bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, které bylo dne 21.6.2004 zamítnuto. Dne 14.9.2004 podala NČA Dovolání proti Usnesení Vrchního soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR, které bylo kladně vyřízeno a a podílové listy byly k 2.9.2006 registrovány. Celková škoda, která NČA soudním jednáním dle rozboru daňového poradce ing. Jiřího Cellera vznikla, činí 85 860 Kč.

V březnu roku 2004 získala NČA další částku ve výši 3 949 000 Kč, za kterou pořídila podílové listy fondu Živnobanka nadační ŽB – Trust, investiční společnosti a.s. a podala žádost o navýšení nadačního jmění k Městskému soudu v Praze. Vzhledem k zamítnutí odvolání k Vrchnímu soudu ze dne 14.9.2004 (viz. předchozí odstavec) rozhodla správní rada nadace o stažení této žádosti o navýšení, podílové listy prodala a finanční prostředky uložila na termínovaný vklad vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 193341249 / 0300. Zápis navýšení byl proveden 18.11.2004.

V prosinci roku 2004 získala NČA další část z NIF ve výši 9 183 000 Kč, kterou do vyřízení dovolání k Nejvyššímu soudu ČR uložila na výše uvedený termínovaný vklad. Registrace navýšení byla provedena k 6.1.2005. V listopadu roku 2006 získala NČA další finanční prostředky z NIF v hodnotě 2 012 000 Kč, za které pořídila podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnosti a.s., částka byla zaregistrována Městským soudem v Praze dne 22.12.2006.

K 20.12.2006 byl ukončen termínovaný vklad vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 193341249/0300 a finanční prostředky byly převedeny dočasně na běžný účet vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 188112732/0300. Počátkem roku 2007 byly za výše uvedenou částku nakoupeny podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.

V dubnu 2012 rozhodla správní rada NČA prodat 5.200.000 ks podílových listů fondu ČSOB nadační a místo toho pořídit dluhopisy Raiffeisen CZK fix to Float 2012-2015 v celkové hodnotě 5.200.000 Kč

Na přelomu roku 2012 využila správní rada možnost odkoupení pozemku pod pražským domem od Magistrátu hl.m.Prahy. Prodala část podílových listů Balancovaného fondu nadací v počtu 10.205.719 ks v celkové částce 10.225.109 Kč a koupila za tuto částku pozemek parc.č. 198/2 o výměře 289 m2 v katastrálním území Staré Město, obec Praha. Ztrátu z prodeje podílových listů ve výši 15.825 Kč dorovnala složením této částky na zvláštní účet registrovaný jako nadační jmění.Dodatkem č.6 ke Smlouvě s Fondem národního majetku ČR a NČA z 4.5.2005 se mění pravidla využití výnosů z finančních prostředků z NIF. Bez ohledu na skutečné výnosy je určen algoritmus výpočtu povinného objemu rozdělených nadačních příspěvků, které musí být rozděleny výhradně mezi neziskové organizace. Díky tomu a skutečnosti, že částka, kterou NČA pravidelně rozděluje, je několikanásobně vyšší, rozhodla správní rada počínaje rokem 2006 vyhlašovat pouze jedno výběrové řízení za podmínky, že vypočtená povinná částka bude rozdělena výhradně mezi neziskové organizace.

Přehled uložení finančních prostředků z NIF

1. Podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 1.911.094 ks v celkové nominální hodnotě 2.012.000 Kč.

2. Podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 12.869.462 ks v celkové nominální hodnotě 13.132.000 Kč.

3. Raiffeisen CZK Fix to Float Dluhopis 2012-2015, ISIN: AT0000A0UJT9, emitenta Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft v nominální hodnotě 5.200.000 Kč.

4. Pozemek parc.č. 198/2 o výměře 289 m2 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Petra Procházky č.061/2181/13 na částku 10.225.109 Kč.

5. Balancovaný fond nadací Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 5.381.841 ks ks v celkové nominální hodnotě 5.392.066 Kč.

6. Peněžní prostředky v celkové výši 15.825 Kč uložené na účtu č. 258967200/0300 vedeném u ČSOB, a.s.