Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Granty 2017

Motto:
Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury.


Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2017 v oblasti architektury, se zaměřením na podporu vnímání kultury vystavěného prostředí širší veřejností.


Částka předběžně určena k rozdělení je 750 000 Kč.
Případná úprava (navýšení) částky je závislá na hospodářském výsledku roku 2016, z něhož jsou prostředky převáděny na Fond rozvoje a rozdělovány v grantovém řízení. Toto bude potvrzeno na konci měsíce ledna 2017.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
– občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
– veřejnoprávní instituce
– příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci projektu
– fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
– právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

2. Žádost musí obsahovat:
- vyplněný formulář
- základní popis projektu v rozsahu maximálně 2 A4 + další přílohy dle uvážení žadatele
- rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění
- jedno stručné odborné doporučení
- kopii dokladu o registraci organizace
- kopie statutu nebo stanov organizace
- kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
- čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů.

3. Vyplněný formulář (ke stažení na ZDE),

popis a rozpočet projektu včetně všech příloh je nutné předat formou jednoho PDF souboru a zaslat do 15.1. 2017
na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 do stejného data, kontaktní osoba: Jana Frischová, tel.: 774 855 079.

4. Je-li žadatel příjemce grantu z minulého roku, musí společně s žádostí předložit zprávu o stavu realizace tohoto grantu.

5. Výběrové řízení bude vyhodnoceno do 31.1.2017 , výsledky budou zveřejněny na webu nadace, příspěvky budou vypláceny od 2.čtvrtletí roku 2017 dle termínu realizace.

6. Veškeré zaslané materiály budou použity pouze pro potřeby výběrového řízení a zůstanou uchovány v archivu nadace.


Nadace české architektury
korespondenční adresa: Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Jana Frischová, e-mail: frischova@nca.info, http://www.nca.info