Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Granty 2017

Formulář pro vyúčtování grantů za rok 2017 (ke stažení ZDE)

Žádost o grant na rok 2018
(ke stažení ZDE)


Motto:
Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury.


Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2018 v oblasti architektury, se zaměřením na podporu vnímání kultury vystavěného prostředí širší veřejností.


Částka předběžně určena k rozdělení je 700 000 Kč.
Případná úprava (navýšení) částky je závislá na finálním hospodářském výsledku, z něhož jsou prostředky převáděny na Fond rozvoje a rozdělovány v grantovém řízení. Toto bude potvrzeno ve 2.polovině ledna 2018.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
– zapsané spolky, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti
– veřejnoprávní instituce
– příspěvkové organizace
– fyzické osoby
– právnické osoby
2. Žádost musí obsahovat:
- vyplněný formulář
- základní popis projektu v rozsahu maximálně 2 A4 + další přílohy dle uvážení žadatele
- rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění
- jedno stručné odborné doporučení
- kopii dokladu o registraci organizace
- kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
(pokud žadatel byl příjemcem nadačního příspěvku a v posledních 3 letech nedošlo k žádné organizační změně nebo právní úpravě, nemusí žadatel zasílat kopii registrace a jmenování statutárního zástupce)
- čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů uvedených v Žádosti .
3. Vyplněný formulář (ke stažení ZDE), popis a rozpočet projektu včetně příloh je nutné předat formou jednoho PDF souboru a zaslat do 15.1.2018 na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 do stejného data, kontaktní osoba: Jana Frischová, tel.: +420 774 855 079.
4. Je-li žadatel příjemce grantu z minulého roku, musí společně s žádostí předložit zprávu o stavu realizace tohoto grantu.
5. Výběrové řízení bude vyhodnoceno do 7.2. 2018, výsledky budou zveřejněny na webu nadace, příspěvky budou vypláceny od 2.čtvrtletí roku 2018 dle termínu realizace.
6. Veškeré zaslané materiály budou použity pouze pro potřeby výběrového řízení a zůstanou uchovány v archivu nadace.


Nadace české architektury
korespondenční adresa: Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Jana Frischová, e-mail: frischova@nca.info